MONITORING

PRACY WĘZŁÓW

CIEPŁOWNICZYCH

 

 

 

 

 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA z o.o.
 
 ul. Żeromskiego 15
tel. 94 314 67 42
e-meil:
pecdar@poczta.onet.pl

DZIAŁ EKSPLOATACJI
24 h/dobę
tel. 94 314 60 01
kom. 693 163 885
e-mail:
mmpecdar@op.pl
 
                 

  REKORDOWE TEMPERATURY -   W DNIU 19 lipca 2014 ROKU  W DARŁOWIE ŚREDNIA DOBOWA TEMPERATURA 27,4 st. C

 

  REKORDOWE TEMPERATURY -   W DNIU 6 LUTEGO 2012 ROKU  W DARŁOWIE ŚREDNIA DOBOWA TEMPERATURA -15,7 st. C

 

 

Ostrzeżenia meteorologiczne 

Burze.dzis.net 
Strona na temat zagrożeń pogodowych  

Mapa burzowa Polski

 

 

certyfikat

 

"NO SMOG" CERTYFIKATY DLA MPEC

 

Na spotkaniu, które odbyło się 14 grudnia 2017r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Darłowie, Prezes Zarządu Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków w Krakowie dr inż. Adolf Mirowski wręczył na ręce Dyrektora Spółki Barbary Butyńskiej-Balcerzak certyfikaty PreQurs, w zakresie niskiej oraz ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza, wydane przez ICEB dla wszystkich systemów ciepłowniczych MPEC.

Jak podkreślił przyznane certyfikaty na poziomie „NO SMOG” świadczą, że oferowane przez MPEC w Darłowie ciepło systemowe spełnia wysokie standardy i stanowi skuteczne narzędzie do ograniczania niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Wręczenie certyfikatów poprzedziła interesująca prezentacja dr Mirowskiego dotycząca zagrożeń związanych z niską emisją i mo

żliwości jej przeciwdziałania.
W spotkaniu obok przedstawicieli miasta, radnych, rady nadzorczej oraz zarządców nieruchomości uczestniczyli uczniowie Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w Darłowie.

 

 

 

 

Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej

 

 

Każda z naszych kotłowni gazowych wyposażona jest w Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej. System jest przeznaczony do zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń gazowych, reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach wycieku gazu z instalacji.
Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej® typu GX składa się z:
• DEX/F- detektor gazu
• MD-2 Z - moduł alarmowy, sterujący pracą systemu
• MAG-3 zawór odcinający


W sytuacji awaryjnego zagrożenia system automatycznie, natychmiastowo, pewnie i skutecznie odcina dopływ gazu do instalacji. Przez to CHRONI życie i zdrowie pracowników, mieszkańców oraz zabezpiecza przed zniszczeniem budynki, mieszkania i urządzenia o znacznej wartości.
Rutynowo kilka razy w roku sprawdzamy działanie wszystkich ASBIG. Obecnie pracownicy Działu Eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonują okresowe (roczne) przeglądy systemów, polegające na kompleksowej kontroli wszystkich elementów, w tym obowiązkowej kalibracji detektorów gazu DEX/F, wykonywanej w warunkach laboratoryjnych przez producenta firmę GAZEX. 

 

 

 

 

BEZPIECZNA I NIEZAWODNA CIEPŁA WODA

Bezpieczna i niezawodna ciepła woda


Dwie z pięciu największych wspólnot mieszkaniowych w Darłowie, Wyspiańskiego 5 i Wyspiańskiego 7, zlikwidowały gazowe podgrzewacze wody w łazienkach, na rzecz podgrzewu wody w węzłach MPEC.

Problem z prawidłową wentylacją pomieszczeń sprawiał, że funkcjonujące podgrzewacze niejednokrotnie były źródłami zagrożenia zdrowia i życia lokatorów.
Wspólnoty zainwestowały w budowę centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej. Węzły w budynkach zostały wybudowane przez MPEC.
Jako pierwsza instalację cwu uruchomiła wspólnota mieszkaniowa Wyspiańskiego 5, we Wspólnocie Wyspiańskiego 7 prace montażowe dobiegają końca. Pierwszy okres po rozruchu to czas na doregulowanie instalacji do profilu odbioru ciepłej wody przez mieszkańców. MPEC udostępnił Zarządom Wspólnot internetowy wgląd w parametry pracy węzłów. Tym samym zaineresowani mogą śledzić, analizować i korygować na bieżąco zużycie energii zarówno na potrzeby podgrzewu cwu jak i ogrzewania budynku.
Z analiz prowadzonych od uruchomienia instalacji przez MPEC wynika, że zużycie ciepła na podgrzew 1m3 zimnej wody kształtuje się na poziomie, osiąganym w innych miastach oraz przez darłowskie wspólnoty, które wcześniej uruchomiły tego typu instalacje.

Rzeczywisty koszt podgrzania 1 m3 wody w tych systemach w ostatnim okresie rozliczeniowym wyniósł 23,27 zł.


Z uwagi na liczne zapytania wyjaśniamy, że jako MPEC sprzedajemy jedynie ciepło zużyte do podgrzewu wody. Za zimną wodę, w tym również tą, która jest podgrzewana, mieszkańcy tak jak to było przy zastosowaniu gazowych podgrzewaczy , wnoszą opłaty do MPGK. W związku z tym nie należy doliczać kosztu zakupu wody zimnej do kosztów podgrzewu.

 

 

 

    

 

Nie myśl wię­cej o prze­glą­dach tech­nicz­nych i szczel­no­ści urzą­dzeń pod­grze­wa­ją­cych wodę w miesz­ka­niu. Jeśli korzy­stasz z cie­pła sys­te­mowego do ogrze­wa­nia to ozna­cza, że możesz ogrze­wać bez­piecz­nie także wodę. Zasta­na­wiasz się jak to moż­liwe?

Ciepła woda uzytkowa (cwu)


Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez cie­pło sys­te­mowe w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku. Działa to jak pro­ces kuli­narny zwany kąpielą wodną. Kiedy ogrze­wamy na przy­kład cze­ko­ladę w kąpieli wod­nej naczy­nie z cze­ko­ladą wsta­wiamy do naczy­nia z gorącą wodą. Po pew­nym cza­sie cze­ko­lada przej­muje tem­pe­ra­turę naczy­nia cie­plej­szego i roz­pusz­cza się. W pro­cesie kąpieli wod­nej cze­ko­lada nie dotyka bez­po­śred­nio gorą­cej wody, ale przez to że naczy­nie pod­dane jest dzia­ła­niu wyso­kiej tem­pe­ra­tury, cze­ko­lada zaczyna się ogrze­wać. Podob­nie cie­pło sys­te­mowe ogrzewa w wymien­niku cie­pła wodę z wodo­cią­gów (pier­wot­nie zimną), która po ogrza­niu pły­nie do kra­nów w miesz­ka­niach jako cie­pła woda.

Przewagi ogrzewania wody ciepłem systemowym


Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet. W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa. Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie. Ponadto oszczę­dzasz, bo po odkrę­ce­niu kranu tem­pe­ra­tura wody jest od razu ide­alna – nie popa­rzysz się, ani nie musisz cze­kać aż zleci zimna.

Jakość wody


Dostawcy cie­pła sys­te­mowego dokła­dają wszel­kich sta­rań, by cie­pła woda w Twoim miesz­ka­niu miała odpo­wied­nią tem­pe­ra­turę, jed­nak za jakość wody wodo­cią­go­wej, którą użyt­ku­jemy, odpo­wiada dostawca wody zim­nej. Wpływ na nią ma także stan insta­la­cji wewnętrz­nej obiektu, za którą odpo­wie­dzialny jest jego wła­ści­ciel. Jeśli więc masz wąt­pli­wo­ści w kwe­stii jako­ści wody zgłoś tę kwe­stię zarządcy budynku.  

 

 

 

STRONA W REMONCIE