MONITORING

PRACY WĘZŁÓW

CIEPŁOWNICZYCH

 

 

 

 

 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA z o.o.
 
 ul. Żeromskiego 15
tel. 94 314 67 42
e-meil:
pecdar@poczta.onet.pl

DZIAŁ EKSPLOATACJI
24 h/dobę
tel. 94 314 60 01
kom. 693 163 885
e-mail:
mmpecdar@op.pl
 
                 

  REKORDOWE TEMPERATURY -   W DNIU 19 lipca 2014 ROKU  W DARŁOWIE ŚREDNIA DOBOWA TEMPERATURA 27,4 st. C

 

  REKORDOWE TEMPERATURY -   W DNIU 6 LUTEGO 2012 ROKU  W DARŁOWIE ŚREDNIA DOBOWA TEMPERATURA -15,7 st. C

 

 

Ostrzeżenia meteorologiczne 

Burze.dzis.net 
Strona na temat zagrożeń pogodowych  

Mapa burzowa Polski

 

 

                                        

 

Wszystkie kotłownie MPEC Darłowo są w pełni gotowe do rozpoczęcia ogrzewania budynków. Wystarczy, że skontaktujesz się z zarządcą budynku i zgłosisz prośbę o włączenie dostaw.

 

Na czym polega całoroczne ogrzewanie?

 

 

Od kiedy sezon grzewczy trwa cały rok, nie musisz szukać innych sposobów na ciepło wczesną jesienią, niż ciepło systemowe. Lokalny dostawca ciepła jest zawsze gotowy, by zadbać o Twój komfort. Przecież już dawno skończyły się czasy, kiedy uruchomienie dostaw było określone z góry. Teraz decyzję podejmują zarządcy budynku, na podstawie zgłoszonego przez mieszkańców zapotrzebowania. Dlatego pamiętaj, że nie musisz marznąć w swoim mieszkaniu. Wystarczy, że skontaktujesz się z zarządcą budynku i zgłosisz prośbę o włączenie dostaw. 

 

 http://www.cieplosystemowe.pl//wszystko-o-cieple/caloroczne-ogrzewanie/

 

 

 

 

Potwierdzenie jakości naszych usług


W czerwcu br. dołączyliśmy do grona dostawców ciepła systemowego. Oznacza to, że dostarczane/produkowane przez nas ciepło spełnia najwyższe standardy w branży. Od tej chwili możemy posługiwać się także Godłem Teraz Polska, którym nagrodzone zostają wszystkie firmy dostarczające ciepło systemowe.
Aby móc korzystać z marki ciepła systemowego i związanego z nią znaku Teraz Polska musieliśmy spełnić określone wymagania w zakresie obsługi klienta oraz norm związanych z przesyłem/produkcją ciepła. Pozwoliło to nam dołączyć do najlepszych firm ciepłowniczych w kraju. Jest to potwierdzeniem konsekwentnie realizowanych działań mających na celu poprawę konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa.
Ciepło systemowe to wspólna marka produktowa, którą posługują się najlepsze firmy ciepłownicze z całego kraju. Weryfikacją standardów jakości obsługi i technologii zajmuje się Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Ten program promocji jakości powstał w 2008 roku i od tego czasu marką ciepła systemowego posługuje się już ponad 150 firm z całej Polski. Są to także przedsiębiorstwa zaangażowane społecznie, które uczestniczą w akcjach charytatywnych, a także prowadzą działalność edukacyjną na temat racjonalnego i ekologicznego korzystania z ciepła, nie tylko wśród najmłodszych.
Więcej informacji na temat Ciepła Systemowego znaleźć można na stronie www.cieplosystemowe.pl.

 

 

 

115 zł/m-c za ogrzanie mieszkania 50m2


1388,98 zł to średni roczny koszt ogrzania mieszkania o powierzchni 50 m2 w budynkach wielorodzinnych ogrzewanych przez MPEC w sezonie grzewczym 2016/2017.


Wynika z tego, że miesięcznie średnio na ten cel trzeba przeznaczyć 115 zł. Kwota ta zwiera wszystkie koszty które składają się na cenę dostarczanego do Państwa mieszkań ciepła, tj. koszt gazu, energii elektrycznej, stałej obsługi serwisowej, przeglądów, napraw itd.
- podobną kwotę wydaje tygodniowo palacz na papierosy
- to mniej niż koszt jednorazowego zatankowania zbiornika paliwa w małym
samochodzie (ok.140zł)
- to mniej niż miesięczna składka na fundusz remontowy dla takiego mieszkania w większości budynków ( przy stawce 2,5zł/m2 – 125zł/m-c)


Wzorem lat ubiegłych zamieszczamy zestawienie kosztów ogrzewania dla poszczególnych budynków w okresie rozliczeniowym lipiec 2016 – czerwiec 2017 r.
 

 

 

Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej

 

Każda z naszych kotłowni gazowych wyposażona jest w Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej. System jest przeznaczony do zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń gazowych, reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach wycieku gazu z instalacji.
Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej® typu GX składa się z:
• DEX/F- detektor gazu
• MD-2 Z - moduł alarmowy, sterujący pracą systemu
• MAG-3 zawór odcinający


W sytuacji awaryjnego zagrożenia system automatycznie, natychmiastowo, pewnie i skutecznie odcina dopływ gazu do instalacji. Przez to CHRONI życie i zdrowie pracowników, mieszkańców oraz zabezpiecza przed zniszczeniem budynki, mieszkania i urządzenia o znacznej wartości.
Rutynowo kilka razy w roku sprawdzamy działanie wszystkich ASBIG. Obecnie pracownicy Działu Eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonują okresowe (roczne) przeglądy systemów, polegające na kompleksowej kontroli wszystkich elementów, w tym obowiązkowej kalibracji detektorów gazu DEX/F, wykonywanej w warunkach laboratoryjnych przez producenta firmę GAZEX. 

 

 

 

 

BEZPIECZNA I NIEZAWODNA CIEPŁA WODA

Bezpieczna i niezawodna ciepła woda


Dwie z pięciu największych wspólnot mieszkaniowych w Darłowie, Wyspiańskiego 5 i Wyspiańskiego 7, zlikwidowały gazowe podgrzewacze wody w łazienkach, na rzecz podgrzewu wody w węzłach MPEC.

Problem z prawidłową wentylacją pomieszczeń sprawiał, że funkcjonujące podgrzewacze niejednokrotnie były źródłami zagrożenia zdrowia i życia lokatorów.
Wspólnoty zainwestowały w budowę centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej. Węzły w budynkach zostały wybudowane przez MPEC.
Jako pierwsza instalację cwu uruchomiła wspólnota mieszkaniowa Wyspiańskiego 5, we Wspólnocie Wyspiańskiego 7 prace montażowe dobiegają końca. Pierwszy okres po rozruchu to czas na doregulowanie instalacji do profilu odbioru ciepłej wody przez mieszkańców. MPEC udostępnił Zarządom Wspólnot internetowy wgląd w parametry pracy węzłów. Tym samym zaineresowani mogą śledzić, analizować i korygować na bieżąco zużycie energii zarówno na potrzeby podgrzewu cwu jak i ogrzewania budynku.
Z analiz prowadzonych od uruchomienia instalacji przez MPEC wynika, że zużycie ciepła na podgrzew 1m3 zimnej wody kształtuje się na poziomie, osiąganym w innych miastach oraz przez darłowskie wspólnoty, które wcześniej uruchomiły tego typu instalacje.

Rzeczywisty koszt podgrzania 1 m3 wody w tych systemach w ostatnim okresie rozliczeniowym wyniósł 23,27 zł.


Z uwagi na liczne zapytania wyjaśniamy, że jako MPEC sprzedajemy jedynie ciepło zużyte do podgrzewu wody. Za zimną wodę, w tym również tą, która jest podgrzewana, mieszkańcy tak jak to było przy zastosowaniu gazowych podgrzewaczy , wnoszą opłaty do MPGK. W związku z tym nie należy doliczać kosztu zakupu wody zimnej do kosztów podgrzewu.

 

 

 

    

 

Nie myśl wię­cej o prze­glą­dach tech­nicz­nych i szczel­no­ści urzą­dzeń pod­grze­wa­ją­cych wodę w miesz­ka­niu. Jeśli korzy­stasz z cie­pła sys­te­mowego do ogrze­wa­nia to ozna­cza, że możesz ogrze­wać bez­piecz­nie także wodę. Zasta­na­wiasz się jak to moż­liwe?

Ciepła woda uzytkowa (cwu)


Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez cie­pło sys­te­mowe w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku. Działa to jak pro­ces kuli­narny zwany kąpielą wodną. Kiedy ogrze­wamy na przy­kład cze­ko­ladę w kąpieli wod­nej naczy­nie z cze­ko­ladą wsta­wiamy do naczy­nia z gorącą wodą. Po pew­nym cza­sie cze­ko­lada przej­muje tem­pe­ra­turę naczy­nia cie­plej­szego i roz­pusz­cza się. W pro­cesie kąpieli wod­nej cze­ko­lada nie dotyka bez­po­śred­nio gorą­cej wody, ale przez to że naczy­nie pod­dane jest dzia­ła­niu wyso­kiej tem­pe­ra­tury, cze­ko­lada zaczyna się ogrze­wać. Podob­nie cie­pło sys­te­mowe ogrzewa w wymien­niku cie­pła wodę z wodo­cią­gów (pier­wot­nie zimną), która po ogrza­niu pły­nie do kra­nów w miesz­ka­niach jako cie­pła woda.

Przewagi ogrzewania wody ciepłem systemowym


Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet. W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy, jed­nak waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa. Nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, możesz więc spać spo­koj­nie. Ponadto oszczę­dzasz, bo po odkrę­ce­niu kranu tem­pe­ra­tura wody jest od razu ide­alna – nie popa­rzysz się, ani nie musisz cze­kać aż zleci zimna.

Jakość wody


Dostawcy cie­pła sys­te­mowego dokła­dają wszel­kich sta­rań, by cie­pła woda w Twoim miesz­ka­niu miała odpo­wied­nią tem­pe­ra­turę, jed­nak za jakość wody wodo­cią­go­wej, którą użyt­ku­jemy, odpo­wiada dostawca wody zim­nej. Wpływ na nią ma także stan insta­la­cji wewnętrz­nej obiektu, za którą odpo­wie­dzialny jest jego wła­ści­ciel. Jeśli więc masz wąt­pli­wo­ści w kwe­stii jako­ści wody zgłoś tę kwe­stię zarządcy budynku.  

 

 

 

STRONA W REMONCIE