RODO

 

Klauzula informacyjna:


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Administrator Danych przekazuje następujące informację :
1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Darłowie przy ul. Żeromskiego 15 reprezentowaną przez Dyrektora Spółki, email: mpec@mpecdarlowo.pl tel. 943146742
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych : iod@mpecdarlowo.pl
3. Spółka wymaga podania danych osobowych niezbędnych do realizacji zawieranych umów, ich wykonania i rozliczenia, przygotowania oferty sprzedażowej, realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i finansowo – księgowych oraz windykacji roszczeń.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wykonywania zadań dotyczących zaopatrzenia mieszkańców Miasta Darłowo w ciepło oraz w ciepłą wodę użytkową oraz usług związanych z realizacją zawieranych umów.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 -Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych RODO
6. Termin przechowywania danych osobowych wynika z okresu niezbędnego do realizacji umów, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa m.in. podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, windykacji roszczeń lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
7. Dane klientów są dostępne w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Darłowie ul. Żeromskiego 15, 76-150 Darłowo.
8. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom oraz instytucjom tylko, jeśli są do tego upoważnione bądź na mocy umów powierzenia przetwarzania danych.
9. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
10. Dane są chronione przez urządzenia, procedury, opracowane i wdrożone zgodnie z przepisami RODO.
11. Osoba, której dane dotyczą nie podlegają profilowaniu.
12. Osoba która przekazuje dane osobowe ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Realizacja powyższych praw polega na złożeniu oświadczenia na adres Administratora albo na adres iod@mpecdarlowo.pl , przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba która przekazuje dane ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
13. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu zawarcia umowy oraz realizacji umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania lub zakończenie stosunku cywilnoprawnego z Administratorem.